ശങ്കരനാരായണ പണിക്കർ

നിരവധി ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ                                                                                                            – ദീപക് നായർ ശങ്കരനാരായണ പണിക്കർ – ദുബായിലെ സൺ പബ്ലിഷിംഗ് എഫ്‌ഇസഡ് എൽഎൽസിയുടെ…

Sankara Narayana Panicker

A Man Who Touched Several Hearts – By Deepak Nair Sankara Narayana Panicker – former Managing…